Online reservaties & bestellingen

Als u bij Huisbrouwerij De Halve Maan, met maatschappelijke zetel te Wijngaardplein 13 8000 Brugge en BTW nr. BE046.274392, aankoopt zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle offerten, verkopen, leveringen en online reserveringen van rondleidingen. Mits bestelling gaat u dan ook akkoord met de toepasselijkheid hiervan met uitsluiting van andere voorwaarden.
 
ART. 1 - Aanbiedingen
De aanbiedingen op onze site zijn geldig zolang de voorraad strekt. Alle artikelen die bij ons in de webwinkel worden aangeboden zijn normaal gezien in voorraad en kunnen geleverd worden. Het kan voorkomen dat een artikel niet voldoende in voorraad is, vooral bij een bestelling van grotere aantallen van een specifiek artikel. Een van onze medewerkers zal u hierover informeren. Het kan ook voorkomen dat een artikel tijdelijk niet in voorraad is wegens laattijdige leveringen van leveranciers of tijdelijk uitverkocht is bij leveranciers. U kunt er dan voor kiezen verwittigd te worden wanneer het product opnieuw in voorraad is. Op aanvraag contacteren wij u van zodra het product opnieuw voorradig is.
 
ART. 2 - Online reserveringen rondleidingen
Online reserveren en bestellen kan vanaf 18 jaar of ouder. Een rondleiding reserveren via het online systeem kan enkel maar op de uren voorgesteld op de website en voor min. 1 tot max. 15 personen. De online boeking dient gereserveerd en betaald te worden via ons online reserveringssysteem.  Wanneer een rondleiding via het online systeem geldig is geboekt, zal u automatisch via email de bevestiging van uw boeking ontvangen met een reserveringsnummer. De bevestigingsmail is uw toegangsbewijs.
 
ART. 2.1 – Reservering wijzigen
Indien u wijzigingen wenst aan te brengen aan uw online reservatie, moeten deze aanpassingen worden doorgegeven via info@halvemaan.be. Een wijziging van een online reservering kan tot 14 kalenderdagen vóór uw bezoek, indien de beschikbaarheid dit toelaat. Eventuele bijkomende kosten kunnen in rekening gebracht.
 
ART. 2.2 – Reserveringen annuleren
Een online boeking met terugbetaling van de gestorte bijdrage kan worden geannuleerd tot 7 kalenderdagen vóór de datum van uw geplande bezoek. Het teruggestorte bedrag wordt verminderd met 5,00€ dossierkosten. Annulering kan enkel door rechtstreeks contact op te nemen via email info@halvemaan.be met als onderwerp “ANNULATIE BEZOEK + reserveringsnummer”.
 
Indien een online boeking minder dan 7 kalenderdagen voor de geboekte bezoekdatum wordt geannuleerd dan zullen de betaalde bijdragen niet meer terugbetaald worden. Bijdragen betaald door personen die uiteindelijk niet op het bezoek verschijnen worden evenmin terugbetaald. 

ART. 3 - Kostprijs
Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten:
-      Voor een bestelling met levering in België wordt een forfaitair bedrag van 6.35 € aangerekend.
-      Voor een bestelling met levering te Nederland of Luxemburg wordt een forfaitair bedrag van 9.00 € aangerekend.
-      Voor een bestelling met levering in Frankrijk wordt een forfaitair bedrag van 12.50 € aangerekend. 
-      Voor een bestelling met levering in Duitsland of V.K. wordt een forfaitair bedrag van 10.00 € aangerekend.
-      Voor een bestelling met levering buiten deze landen, kunt u ons steeds contacteren om de verzendkosten op te vragen.
 
Deze kosten worden steeds duidelijk vermeld voor u de bestelling bevestigt.
 
ART. 4 - Bestellingen
Bestellingen gebeuren uitsluitend online. De bestelling is pas aanvaard nadat u uw betalingsopdracht hebt gekozen en bevestigd.
 
ART. 5 - Betaling, betalingsopdracht en geschenkcheques (cadeaubon)
§1 Betalingsopdrachten dienen bij de bestelling bij voorkeur online te gebeuren via Ogone: Visa, Mastercard, Bancontact/Mistercash. “

Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart VISA of Mastercard, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw rekening gedebiteerd.

Indien u dit verkiest kan u ook overschrijven op bankrekening IBAN BE50 3800 0895 7518  ter attentie van Huisbrouwerij De Halve Maan (BIC: BBRUBEBB). Vermeld dan zeker uw uniek ordernummer die wij u bij bevestiging van de bestelling bezorgen, zodat we uw overschrijving snel kunnen verwerken. 

Wanbetaling laat ons ook toe om (1) schriftelijk voorafgaande betaling te eisen alvorens (andere) leveringen te verrichten (2) dan wel latere bestellingen te annuleren.

§2
De geschenkcheques mogen niet cash terugbetaald worden, of ingeruild worden.
De geschenkcheques zijn bruikbaar enkel in de winkel.
De geschenkcheques zijn niet herlaadbaar.
 
ART. 6 - Levering
Zodra de bestelling is aanvaard, sturen wij u een bevestiging en versturen wij de goederen.
 
ART. 7 - Leveringstermijn
Na aanvaarding van uw bestelling wordt u binnen een termijn van 1 tot 4 (max 7 voor landen buiten de Benelux) werkdagen geleverd. Voor producten die op bestelling gemaakt worden zal een langere levertermijn gelden. Dit wordt u steeds duidelijk bevestigd per e-mail. Wij proberen onze termijnen altijd te respecteren doch deze termijnen zijn niet bindend. Wij adviseren u een leveringsadres op te geven waar zo vaak mogelijk iemand aanwezig kan zijn om uw zending in ontvangst te nemen. Indien u op het tijdstip van de levering niet aanwezig bent, zal de postbode een bericht in uw brievenbus achterlaten en u uitnodigen om het pakket in het postkantoor te komen afhalen.
 
Niet afgehaalde pakketen in een aangegeven termijn zullen naar ons teruggestuurd worden. Het opnieuw sturen van de levering kan, mits een bijkomende kost van 15 EUR.
 
ART. 8 - Product in ontvangst nemen
Is de verpakking beschadigd, verwittig dan onmiddellijk de bezorger en controleer samen met hem de inhoud van het pakket. Weigert u de levering wegens schade, of is deze onvolledig, schrijf dit op het leveringsdocument. Neem daarna steeds contact met ons op om omruiling of terugbetaling zo snel mogelijk te regelen. (Maak bij voorkeur ook steeds een foto van het beschadigd pakket).
 
Indien u het pakket aanneemt is de levering aanvaard en bevestigt u dat er geen zichtbare gebreken zijn.
 
ART. 9 - Bedenktermijn
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. (art 46, afdeling 2, overeenkomsten op afstand). U bezorgt ons het product in de originele verpakking, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd. U dient ons hiervan altijd schriftelijk (bij voorkeur per email via info@halvemaan.be) en vooraf op de hoogte te brengen. 
 
De kosten van retourzendingen worden u teruggestort zodra wij het pakje ontvangen. Retourzendingen gebeuren op risico van de verzender, in dit geval de klant. Terugbetaling of omruiling wordt zo snel mogelijk geregeld.
 
Pas op: Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. Bij ongegronde reden om het pakje te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op uw kosten en risico.
 
ART. 10 - Privacy en auteursrechten
Om uw bestelling te kunnen aanvaarden, zullen wij uw persoonsgegevens opslaan. Wij respecteren de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 
Deze site is exclusieve eigendom van BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan. Onze site bevat informatie en afbeeldingen waarvan de intellectuele eigendom beschermt is op grond van handelsmerken, auteursrechten etc. Alle intellectuele eigendomsrechten blijven onze exclusieve eigendom, dan wel van onze licentiegevers en u kunt hierop geen rechten doen gelden.
 
ART. 11 - Aansprakelijkheid
De afbeeldingen van onze producten zijn zo correct mogelijk weergegeven. De afbeeldingen maken evenwel geen deel uit van de overeenkomst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten.
Onze aansprakelijkheid voor gebrekkige producten is beperkt tot (1) directe schade met uitsluiting van indirecte schade en zulks ten belope van (2) maximaal het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).
 
ART. 12 - Eigendomsvoorbehoud
De (geleverde) koopwaren blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, desgevallend verhoogd met intresten en kosten.
 
ART. 13 - Bevoegde rechtbanken
In geval van geschil zullen uitsluitend de Rechtbanken van Brugge bevoegd zijn, tenzij Huisbrouwerij De Halve Maan verkiest, indien zij een vordering instelt, zich op de gewone bevoegdheidsregel te beroepen. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst en de eruit voortvloeiende geschillen.

Groepsreservaties

1.Contactgegevens van Huisbrouwerij De Halve Maan bvba

Walplein 26
8000 Brugge
 
BTW-nummer: BE 0461274392
Hierna “HDHM bvba” genoemd.
 

2. Inhoud en kader van de overeenkomst

 §1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van HDHM bvba en op elke overeenkomst op afstand afgesloten tussen de Klant en HDHM bvba. via de website http://www.halvemaan.be, en gerelateerde websites waar producten en diensten van HDHM bvba gekocht en/of gereserveerd kunnen worden of telefonisch (hierna “verkoop op afstand” genoemd). Deze overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van producten en/of het reserveren van diensten.
 
§2 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.
 
§3 Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een duurzame drager (pdf), die ongewijzigd door de Klant kan worden opgeslaan en/of afgedrukt, zodat deze achteraf eenvoudig door de Klant kunnen worden geraadpleegd. Tijdens het aankoopproces, wordt de Klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt.
 
§4 Bij telefonische verkoop op afstand worden deze algemene voorwaarden meegestuurd als link in de bevestigingsmail.
 

3. Bevestigingen

 §1 Het voorlopige aantal deelnemers voor het leveren van de goederen of diensten moet 14 dagen voor de bevestigde datum doorgegeven worden.
§2 Het definitieve aantal deelnemers voor het leveren van de goederen of diensten moet 48u voor een reservering (bevestigde aankomstuur) doorgegeven worden.
 

4. Rondleiding: Voorschot en Annulaties
 

§1 In geval de Klant zijn bestelling annuleert, worden volgende annulatieregels toegepast:
 
  • Indien de Klant minder dan 48u voor het leveren van de goederen of diensten (voor een reservering van een privé gids is dit het bevestigde aankomstuur) annuleert, wordt er een annulatievergoeding per gids van € 100 aangerekend.
  • In het geval de Klant met 10% minder personen komt dan voorzien zonder tijdige verwittiging (48u) wordt dit als een laattijdige annulatie beschouwt en zal de Klant een vergoeding gids aangerekend worden van € 100.
 
§2 Niet of laattijdig (>1u vertraging) komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulatie beschouwd en geeft HDHM bvba onherroepelijk het recht de annulatieregels toe te passen en de kosten te innen.
 
§3 De groepsverantwoordelijke tekent de verkoop bon af ter plaatse. Op deze bon wordt het gefactureerde bedrag vermeld.
 

5.Restaurant en Bar: Voorschot en Annulaties

 
§1 Bij het afsluiten van de verkoop kan gevraagd worden een voorschot van een deel of het geheel van het verschuldigde bedrag te betalen of kredietkaartgegevens die rechtmatig aan de Klant toebehoren als waarborg te geven. Hierop zijn annulatieregels van toepassing.

§2 Indien een voorschot gevraagd wordt, zal een uiterste betaaldatum, die kan afhangen van het moment van bestellen, meegedeeld worden aan de Klant.
 
§3 Indien het voorschot niet ontvangen is binnen deze vooropgesteld termijn heeft HDHM bvba het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te verbreken.
 
§4 Een betaling van het voorschot of overhandigen van de kredietkaartgegevens is in geval van een telefonische verkoop op afstand een onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant.
 
§5 In geval de Klant zijn bestelling annuleert, worden volgende annulatieregels toegepast: Bij aankopen van goederen of in geval er effectief een voorschot gevraagd werd:
  • Indien de Klant meer dan 7 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt hij het volledige voorschot terug
  • Indien de Klant tussen 7 en 4 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt hij 90% van het voorschot terug
  • Indien de Klant tussen 4 en 2 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt hij 80% van het voorschot terug
  • Indien de Klant minder dan 48u voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, wordt het gehele voorschot verrekend als administratiekost.
 In geval er geen effectief voorschot gevraagd werd:
  • Indien de Klant minder dan 48u voor het leveren van de goederen of diensten (voor een reservering is dit het bevestigde aankomstuur) annuleert, wordt er een administratiekost van 80% van de geraamde kostprijs aangerekend. 
  • Ook in geval de Klant met minder personen komt dan voorzien zonder tijdige verwittiging (48u) wordt dit als een laattijdige annulatie beschouwd en zal 100% van de geraamde kostprijs worden aangerekend.
 
§6 De annulatieregels worden steeds toegepast. De Klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen.
 
§7 Annulaties kunnen enkel per email of telefoon gebeuren. Een annulatie is enkel en alleen geldig wanneer het door HDHM bvba per email bevestigd is.
 
§8 Niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulatie beschouwd en geeft HDHM bvba onherroepelijk het recht de annulatieregels toe te passen en de kosten te innen.
 
§9 Indien (een deel) van het voorschot terug verschuldigd is aan de Klant, wordt dit op een tegoedrekening geplaatst voor de klant. Bij een volgende bestelling wordt dit tegoed dan gebruikt. De Klant heeft steeds het recht de effectieve terugstorting van dit tegoed op te vragen. Op voorschotten en tegoeden zijn nooit interesten verschuldigd.
 
§10 De groepsverantwoordelijke tekent de verkoop bon af ter plaatse. Op deze bon wordt het gefactureerde bedrag vermeld.
 

6. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

 §1 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.
 §2 Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van West-Vlaanderen bevoegd.
 §3 De Klant die de reservering maakt of de bestelling plaatst, zal door HDHM bvba aansprakelijk gesteld worden.
 
 
 

Bezoek ook