Privacyverklaring – Huisbrouwerij De Halve Maan

A. Verantwoordelijke voor de verwerking
BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan is als verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens onderworpen aan de Belgische wetgeving en de Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en alle wijzigingen hiervan. 

B. Het verwerken van gegevens.
In de huidige privacyverklaring wordt onder “gegevens” verstaan alle informatie die U aan BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan verstrekt.
 
BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan verwerkt de volgende categorieën van gegevens. 
 
a. De gegevens die worden verzameld via het contact formulier op de website van BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan. Deze gegevens omvatten uitsluitend de naam, voornaam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de betrokkene. Deze categorie gegevens wordt hierna “categorie a” genoemd.
  
b. De gegevens die BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan verzamelt of verwerkt in het kader van haar normale bedrijfsuitvoering.
 
Als u een account aanmaakt, ons een e-mail stuurt of met onze klantenservice communiceert, verstrekt u ons vrijwillig bepaalde identificeerbare gegevens die wij verzamelen en verwerken. Dergelijke persoonlijke gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, factureringsgegevens, bankrekening- en/of andere betalingsgegevens.
 
Door deze persoonlijke gegevens vrijwillig aan ons te verstrekken, stemt u in met de verzameling, het gebruik, de bekendmaking en de opslag van de persoonlijke gegevens door ons, zoals uiteengezet in onze Algemene Voorwaarden en deze privacyverklaring.
 
Betaalgegevens:
In het kader van het registratieproces voor uw online aankopen zullen wij uw kredietkaart- of debetbankkaartgegevens vragen. Deze kredietkaart- of debitbankkaartgegevens worden niet bewaard door Huisbrouwerij De Halve Maan en worden uitsluitend verwerkt door onze externe beveiligde betalingsprovider.
 
Correspondentie:
Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice of een ander lid van het Huisbrouwerij De Halve Maan personeel, kunnen wij die correspondentie bijhouden en de nodige informatie verzamelen om uw vraag te classificeren en erop te reageren.
 
Hoewel wij deze informatie niet gebruiken voor reclamedoeleinden, kunnen wij deze informatie wel gebruiken om potentiële problemen en trends te identificeren en op te volgen, en onze dienstverlening aan u aan te passen.

Deze categorie gegevens wordt hierna “categorie b” genoemd.
 
Deze gegevens worden als volgt verzameld: 
 • De gegevens van categorie a worden uitsluitend rechtstreeks verzameld via de website van BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan, middels het daartoe bestemde contactformulier. 
 • De gegevens van categorie b worden verzameld bij betrokkenen, maar kunnen eveneens worden meegedeeld door derden en dit zowel op verzoek van BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan, als op initiatief van deze derden. 
Door het invullen van de gegevens op het contactformulier of het afsluiten van een overeenkomst met BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan geven zowel de betrokkene, als, in voorkomend geval, zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) hun ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van de verstrekte gegevens voor de in huidige privacyverklaring omschreven doeleinden (zie de afdeling D “Doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt” van het hoofdstuk “privacyverklaring”) en erkennen zowel de betrokkene als, in voorkomend geval, zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) dat hij deze privacyverklaring heeft gelezen, de inhoud van deze privacyverklaring heeft begrepen en deze privacyverklaring heeft aanvaard.

C. Doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. 
De verzamelde gegevens zijn bestemd om te worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 
 • De gegevens van categorie a zijn uitsluitend bestemd om BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan toe te laten te antwoorden op het contactformulier dat de betrokkene heeft ingevuld en verzonden. 
 • De gegevens van categorie b zijn bestemd om te worden verwerkt voor de administratie van BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan (waaronder maar niet uitsluitend het klanten- en leveranciersbeheer, leden van de crowdfunding en solicitaties).
De verwerking van de gevoelige persoonsgegevens van categorie b is toegestaan op grond van de Belgische wetgeving en de Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
  
De gegevens worden niet gebruikt voor direct marketing doeleinden.

D. De ontvangers en categorieën ontvangers van de gegevens. 
De gegevens worden door BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan enkel verwerkt voor de doeleinden omschreven in deze Privacyverklaring.
De gegevens zijn enkel toegankelijk voor de bestuursorganen en de medewerkers van BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan. De toegang tot deze gegevens door de medewerkers van BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan blijft beperkt tot hetgeen zij nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan deelt deze gegevens niet mee aan derden, tenzij dit door of krachtens de wet wordt opgelegd. 

E. Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U heeft bepaalde rechten m.b.t. persoonsgegevens die door Huisbrouwerij De Halve Maan verwerkt worden.
 
U kan deze rechten uitoefenen door middel van een gedateerde, ondertekende aanvraag, die u per post kan richten aan Huisbrouwerij De Halve Maan per e-mail aan info(at)halvemaan.be

E.1. Recht op informatie
Middels huidige Privacy policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop Huisbrouwerij De Halve Maan uw persoonsgegevens verkrijgt, behandelt en verwerkt en de rechten die u heeft m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens door Huisbrouwerij De Halve Maan
.
U heeft het recht uw toestemming tot gegevensverwerking op eender welk moment in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot op het moment van de intrekking.
 
Voor vragen m.b.t. de verwerking van uw gegevens kan u steeds met Huisbrouwerij De Halve Maan contact opnemen, per e-mail aan info(at)halvemaan.be of per telefoon op +32 50 444 222.
 
E.2. Recht van inzage
U heeft het recht om van Huisbrouwerij De Halve Maan uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:
 • De verwerkingsdoeleinden,
 • De betrokken categorieën van persoonsgegevens,
 • De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties,
 • Indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen,
 • Wanneer de persoonsgegevens niet bij uzelf werden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens.
 
U kan Huisbrouwerij De Halve Maan verzoeken u een kopie te bezorgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan Huisbrouwerij De Halve Maan op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen. Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.
 
E.3. Recht op rectificatie
U heeft het recht om Huisbrouwerij De Halve Maan te verzoeken rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen of de u betreffende onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.
 
Huisbrouwerij De Halve Maan zal aan dit verzoek binnen een termijn van 1 maand gevolg geven. Deze termijn van 1 maand kan met 2 maanden verlengd worden.
 
Zolang de juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist en er een verzoek tot rectificatie in behandeling is, kan u Huisbrouwerij De Halve Maan verzoeken de verwerking te beperken (helemaal niet verwerken, niet delen met derden...).
 
E.4. Recht op het wissen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om Huisbrouwerij De Halve Maan het uitwissen van uw betreffende persoonsgegevens te verzoeken. Huisbrouwerij De Halve Maan zal de persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:
 
 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt,
 • U trekt de toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking,
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking,
 • Uw persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt,
 • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het Belgische recht neergelegde wettelijke verplichting.
 
Deze gevallen zijn niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:
 • Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie.
 • Voor het nakomen van een in een het Unierecht of het Belgische recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting of voor het vervullen van een taak van algemeen belang. Zo is Huisbrouwerij De Halve Maan verplicht alle dossiers vijf jaar na afsluiting ervan bij te houden.
 • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 
E.5. Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens.
 
Huisbrouwerij De Halve Maan staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen worden aangevoerd die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 
E.6. Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht Huisbrouwerij De Halve Maan te verzoeken de gegevensverwerking te beperken in de volgende gevallen:
 
U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die Huisbrouwerij De Halve Maan in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 
De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 
Huisbrouwerij De Halve Maan heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 
U heeft overeenkomstig het vorige artikel bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Huisbrouwerij De Halve Maan zwaarder wegen dan de uwe.
 
In deze gevallen worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.
 
Indien u een beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt u door Huisbrouwerij De Halve Maan op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.
           
E.7. Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht Huisbrouwerij De Halve Maan te verzoeken de door u meegedeelde persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien deze verwerking berust op toestemming en de verwerking via geautomatiseerde procedés geschiedde.
 
Huisbrouwerij De Halve Maan zal aan dit verzoek binnen een termijn van 1 maand gevolg geven. Deze termijn van 1 maand kan met 2 maanden verlengd worden

F. Toepasselijke wetgeving, wijzigingen aan het privacy beleid van BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan.
Hoger werd reeds aangegeven dat de verwerking van gegevens door BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan is onderworpen aan de Belgische wetgeving en de Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
 
Indien U vragen heeft in verband met de toepassing van deze wet kan U zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 BRUSSEL, Drukpersstraat 35. De Gegevensbeschermingsautoriteit houdt een openbaar register bij van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. U kan dit openbaar register raadplegen. 
 
U kan de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit en het openbaar register raadplegen op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

De verwerking en de bescherming van de persoonsgegevens is tevens onderworpen aan regelgeving van de Europese Unie.
 
Zowel de Belgische als de Europese regelgeving is, zeker met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, aan wijzigingen onderhevig.
 
Ook de activiteiten en de doelstellingen van BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan zijn aan wijzigingen onderhevig.
 
BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan behoudt zich bijgevolg het recht voor haar privacy beleid te wijzigen en aan te passen aan voormelde evoluties. 
De verwerking van gegevens die op heden zijn verzameld, is onderworpen aan het privacy beleid en aan de regelgeving die op het ogenblik van de verwerking van toepassing is.
 
G. Datalekken en inbreuken op de persoonsgegevens
Indien zich een data lek of een inbreuk op de persoonsgegevens zou voordoen, wordt dit binnen de 72 uren gemeld aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Indien buitengewone omstandigheden ertoe leiden dat deze termijn niet kan worden nageleefd, wordt dit omstandig gemotiveerd.
 
Indien het data lek of de inbreuk op de persoonsgegevens een waarschijnlijk hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, wordt u onverwijld over dit lek of deze inbreuk geïnformeerd.
 
Deze kennisgeving vindt niet plaats wanneer de gelekte gegevens beschermd worden door passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen die de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals versleuteling, wanneer er achteraf maatregelen werden genomen om ervoor te zorgen dat het vermelde risico voor uw rechten en vrijheden zich waarschijnlijk niet zal voordoen, of wanneer de mededeling onevenredige inspanningen zou vergen. In dit laatste geval zal u in de mate van het redelijk mogelijke verwittigd worden door een vermelding op de website www.halvemaan.be.
 
Indien u verwittigd dient te worden van een data lek of een inbreuk op de persoonsgegevens, bevat deze kennisgeving de aard van de inbreuk, de aard van de gegevens in kwestie, de contactgegevens voor het bekomen van meer informatie, de waarschijnlijke gevolgen van het lek of de inbreuk en de maatregelen die werden voorgesteld of genomen om de inbreuk aan te pakken.
 
 
H. Vragen of opmerkingen in verband met het privacy beleid van BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan? 

U kan vrijblijvend contact opnemen met BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan door het sturen van een e-mail naar info(at)halvemaan.be 

Bezoek ook